Vedtægter

Vedtægter Vossevad Grundejerforening

§ 1.

Foreningens navn er Vossevad Grundejerforening.

§ 2.

Foreningens hjemsted er Holbæk kommune under Region Sjælland. Holbæk ret er foreningens værneting.

§ 3.

Foreningen har til formål bl.a. at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, herunder

at administrere såvel nuværende som kommende fællesanlæg,

at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og evt. forbedring af fælleseje og fællesarealer,

at sikre snerydning på vejene i foreningens område, i det omfang rydningen ikke udføres af kommunen

at påtale evt. overtrædelse af deklaration af 5. jan. 1966,

at sikre en tiltalende og harmonisk bebyggelse af de foreningen tilsluttede parceller, samt

at løse øvrige opgaver, som et flertal af grundejerforeningens medlemmer måtte finde passende eller som er nødvendige til opfyldelse af de krav, der måtte blive stillet fra kommunen og/eller andre offentlige myndigheder.

§4.

Som medlemmer skal optages alle ejere af de fra matr. nr. 28a, 4a og 28b udstykkede parceller, jvf. deklaration af 5. jan. 1966.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden mod foreningen at have krav på refusion af kontingent eller krav på udbetaling af andel i foreningens eventuelle formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted.

§5.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen af sælgeren, der ellers fortsat hæfter for betalingen af kontingent, indtil meddelelse måtte blive givet.

Medlemsskabet er først effektivt, når forfaldent kontingent er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i restance, er pligtig at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemsskabet følgende rettigheder, når dette er sket.

Kontingentet betales to gange årligt, med sidste rettidige indbetalingsdato 1/4 og 1/10. Ved indbetaling efter sidste frist tillægges et strafgebyr på 10%. Efter 6 måneders restance sendes denne til inkasso tillige med en bøde på ½ års kontingent.

§6.

Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de herom på ejendommene lyste servitutter.

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår. Restancer med kontingent medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancer og eventuelle i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger - herunder eventuelt advokatsalær - behørigt er indbetalt.

§ 7.

For dispositioner foretaget af bestyrelsen inden for den bestyrelsen ifølge vedtægterne givne bemyndigelser eller i henhold til bemyndigelse fra en generalforsamling hæfter medlemmerne solidarisk for en for alle og alle for en.

§ 8.

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Medlemmerne afgår efter tur - 2 og 3 medlemmer - hvert år, idet 2 afgår i lige årstal og 3 i ulige årstal. De medlemmer, som senest er blevet valgt på en ordinær generalforsamling, forbliver i bestyrelsen. Afgørelse om, hvem der efter 1. års forløb skal gå, træffes ved lodtrækning på den første generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.

§ 9.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand og kasserer. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt f.eks. assistance af advokat eller landinspektør.

Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje og fællesarealer.

Hverv som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægges kassereren et mindre honorar.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være medlem af bestyrelsen.

§ l0.

Bestyrelsen repræsenterer og forpligter foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

Denne råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsesmedlemmerne.

Gældsforpligtelse over kr. l00 pr. parcel skal godkendes på generalforsamlingen.

§ 11.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoraf det ene skal være formanden.

Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal de øvrige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest inden 14 dage anmode suppleanterne om at indtræde.

Skulle det være formanden, som er udtrådt af bestyrelsen, bliver næstformanden automatisk formand for tiden indtil den følgende ordinære generalforsamling.

§ 12.

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelse skal foreligge skriftligt. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt en medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå i bank, sparekasse eller giro, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen af kassereren i forbindelse med formanden eller næstformanden.

Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 100,-.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december, første regnskabsår løber fra 1. januar 1966 til 31. december 1966.

Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden den 20. januar.

Formanden videreekspederer inden 1. februar regnskabet til de af generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter, der har 14 dage til regnskabs gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 25. februar.

§ 13.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts.

Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 1 måneds varsel.

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger - ordinære eller ekstraordinære - kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne tilsendte dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen. Rettidigt modtagne forslag skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af dirigenten, bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer.

Hvert medlem har på generalforsamlingen en stemme for hver parcel, medlemmer ejer, jvf. § 4 stk. 1, idet dog kun medlemmer, der bor på deres parcel, kan indvælges i bestyrelsen.

Ved forfald kan et medlem overdrage sin stemme til et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan højest medbringe 2 fuldmagter.

Afgørelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog kan beslutning om vedtægtsændringer kun træffes, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer stemmer herfor. I så fald kræves tillige, for at vedtægtsændringen kan vedtages, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt dette ikke er tilfældet, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget med det nævnte flertal vedtages, uanset hvor mange medlemmer der måtte være mødt.

Over generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden for den ved generalforsamlingen siddende bestyrelse.

Protokollen har derefter i enhver henseende fuld beviskraft med hensyn til det på generalforsamlingen passerede.

§ 14.

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

    1. Valg af dirigent.

    2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

    3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

    4. Fastsættelse af kontingent og bidrag for det løbende regnskabsår.

    5. Forslag fra bestyrelsen.

    6. Forslag fra medlemmerne.

    7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jvf. herved § 10.

    8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

    9. Valg af 2 bilagskontrollanter revisorer og 1 bilagskontrollant suppleant.

    l0. Eventuelt.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandlingen fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse angive, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 16.

Alle ejere af fornævnte parceller er pligtige at være andelshavere i Tuse Vandværk, at aftage vandforsyning herfra og i øvrigt overholde vandværkets love.

Vedtaget på generalforsamling den 31. marts 1970, idet tidligere vedtægt af 18. januar 1966 annulleres.

§ 17.

Det er ikke tilladt at parkere campingvogne på Vossevad Grundejerforenings område. Se i øvrigt Holbæks kommunes parkeringsregulativ.

 

Vedtægterne blev revideret på generalforsamling en den 21. marts kl. 19.30 i Tuse Forsamlingshus og vedtaget med 18 ud af 18 stemmeberettigede.

 

Bestyrelsen

(der tages forbehold for fejl i Internet udgaven af vedtægterne)